بیمارستان سبز

بیمارستان سبز بیمارستانی است که سلامت مردم را با کاهش مداوم پیامدهای زیست محیطی و برطرف کردن اثرات مخرب آن ارتقا دهد. هدف کلی این پژوهش تدوین مدل بیمارستان سبز برای کشور ایران بر اساس معیارها و استانداردهای مختلف موجود در دنیا در راستای رسیدن به استانداردهای بیمارستان سبز در کشور است بيمارستان سبز ارتباط بين سلامتي انسان و محيط زيست را به رسميت مي شناسد و اين شناخت را از طريق نوع اداره کردن، راهبرد و عمليات خود نشان مي دهد.

راهبرد بهره وری سبز

مفهوم بهره وری سبز در سال ۱۹۹۴ توسط «سازمان بهره وری آسیا» معرفی گردید: بهره وری سبز استراتژی انتخاب شده ای برای توسعه پایدار محیطی است. هدف اصلی آن افزایش بهره وری و توسعه اقتصادی-اجتماعی است به نحوی که موجب حفاظت و ایمنی محیطی گردد.
به عبارتی می توان گفت هدف اصلی بهره وری سبز افزایش حفاظت محیط زیست است. به نحوی که موجب افزایش سودآوری تجاری گردد در سطوح مختلف منطقه ای، فرامنطقه ای، ملی و سازمانی قابل بکارگیری است رویکرد اصلی آن ارتقای کیفیت زندگی است.
بهره وری سبز نگرش پیشگیرانه ای را ترویج می کند که عکس العملی در قبال هزینه های اقتصادی گزاف روش های کنترل آلودگی در انتهای خط است. بهره وری سبز رابطه مستحکمی بین بهبود محیط ریست و صرفه جویی اقتصادی را موجب می شود. به همین دلیل است که در جوامع علمی-صنعتی، این رویکرد به عنوان روشی برای تلفیق توسعه صنعتی و حفظ محیط زیست توصیه و به کار گرفته می شود.
بهره وری سبز شامل مدیریت بهتر و تغییر اساسی نگرشها در تمام سطوح یک تشکیلات از بالاترین رده مدیریتی تا پایین ترین رده شغلی است. لذا نتیجه می شود که این رویکرد صرفا در پی تغییر فناوری نیست.

اکنون در عرصه جهاني فعاليت های زيادی برای حفظ محيط زيست در بيمارستان ها و مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشي و درماني صورت مي گيرد بيمارستان سبز به عنوان يک مدل با کيفيت و مرجع در نظرگرفته مي شود که با توجه به پيچيدگي آن و ساختار سطوح مختلف(فناوری پزشكي، خدمات سلامت الكترونيک،پزشكي از راه دور و سيستم های نوين مديريت بيمارستان)، پروژه های پژوهشي و در نتيجه نوآوری در ارائه خدمات، به طور بالقوه ميتوانندالگويي برای آينده ی بسیاری از بيمارستانها باشد.

درچارچوب بيمارستان سبز انواع اقدامات آينده گرا، پايدار، قابل اعتماد و مقرون به صرفه در حال توسعه و اجر است، اما نكته حائز اهميت آن است که الگوی منفرد و يكساني برای بيمارستان سبز وجود ندارد وکشورهای مختلف بر اساس موقعيت جغرافيايي و شرايط خاص خود هر کدام از مدلي کمک مي گيرند.