close-up-hand-holding-tube_1
دوره آشنايي با مفاهيم و الزامات استاندارد ISO /IEC17025:2017


مشخصات فنی

8 ساعت
آکادمی راد
8:30 الی 16:30
شرکت راهبراندیشان صنعت راد
10% تخفیف زود هنگام - 15%تخفیف مشتریان مشاوره و آموزش

021-22338256📞

دوره آشنايي با مفاهيم و الزامات استاندارد ISO /IEC17025:2017

الزامات عمومی به جهت تشخیص کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاههای کالیبراسیون و آزمون

یکی از استانداردهایی که امروزه بسیار مورد توجه است ISO/IEC 17025:2017 یک استاندارد بین المللی برای آزمایشگاه های آزمایش و کالیبراسیون است که الزامات عمومی را برای صلاحیت، بی‌طرفی و عملکرد ثابت آنها مشخص می‌کند. دوره مبانی ISO/IEC 17025:2017برای ارائه یک نمای کلی از استاندارد و الزامات آن طراحی شده است و برای هر کسی که در عملیات آزمایشگاهی، مدیریت یا اعتبار سنجی فعالیت دارد مناسب است..

ارائه گواهینامه معتبر

نمایش فیلم

نمایش اسلاید

بحث های گروهی

سخنرانی

این دوره مناسب چه کسانی است؟

 • qxif-checkمديران و کارشناسان و پرسنل فنی و کیفی آزمایشگاه
 • qxif-checkنمايندگان مديريت
 • qxif-checkمديران و كارشناسان كيفيت
 • qxif-checkمديران و كارشناسان مخاطب سيستم مديريت كيفيت
 • qxif-checkكليه افرادي كه با آزمایشگاهها ارتباط دارند

سرفصل های دوره

qxio-wand

لزامات فرایندی سيستم كيفيت بر اساس استانداردISO/IEC 17025

 • بازنگری درخواست ها ، مناقصه ها و قراردادها
 • انتخاب، تصدیق و صحه گذاری روش ها
 • نمونه برداری
 • مدیریت اقلام آزمون و کالیبراسیون
 • سوابق فنی
 • ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری
 • تضمین اعتبار نتایج
 • گزارشدهی نتایج
 • شکایات
 • کار نامنطبق
 • کنترل داده ها و مدیریت اطلاعات
qxio-ios-speedometer

الزامات مدیریتی سيستم كيفيت بر اساس استانداردISO/IEC 17025

 • مستندسازی سیستم مدیریت (گزینه A)
 • کنترل مستندات سیستم مدیریت
 • کنترل سوابق
 • اقدامات مرتبط با ریسک ها و فرصت ها
 • بهبود
 • اقدامات اصلاحی
 • ممیزی های داخلی
 • بازنگری های مدیریت
qxif-chart-line

مباني استاندارد و اعتبار دهي

 • سازمان جهاني استاندارد سازي(ISO )
 • اعتبار دهي(Accreditation )
 • ويژگيها ومزاياي استانداردISO/IEC17025
qxif-shield-alt

الزامات عمومی سيستم كيفيت بر اساس استانداردISO/IEC 17025

 • محرمانگی
 • بی طرفی
qxif-american-sign-language-interpreting

الزامات منابع سيستم كيفيت بر اساس استانداردISO/IEC 17025

 • کارکنان
 • شرائط محیطی و امکانات
 • تجهیزات
 • ردیابی اندازه شناسی
 • محصولات و خدمات و آزمون های تامین شده بیرونی
qxif-book

الزامات ساختاری سيستم كيفيت بر اساس استانداردISO/IEC 17025