مقدمه ای بر MDR 2017/745 و تغییرات بنیادین آن
مقدمه ای بر MDR 2017/745 و تغییرات بنیادین آن


مشخصات فنی

4 ساعت
تحت وب
1400/11/12
9-13
دکتر رمضانی سرخی

تماس بگیرید
موجود نمي باشد